Czynności notarialne

Kancelaria 
zajmuje się 
przede 
wszystkim:

books

Dokumentowaniem obrotu nieruchomościami (stanowiącymi zarówno działki jak i lokale), spółdzielczymi (własnościowymi i lokatorskimi) prawami do lokali, prawami użytkowania wieczystego gruntu, sporządzając umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, umowy warunkowe, umowy przenoszące własność, umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zniesienia współwłasności, umowy zamiany, umowy o dożywocie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, umowy oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania gruntu

Sporządzaniem wszelkiego rodzaju pełnomocnictw

Sprawami spadkowymi:

 

 • stwierdzaniem praw do spadku - sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia i protokołów dziedziczenia podejmowaniem czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego
 • sporządzaniem protokołów powołania zarządcy sukcesyjnego, aktów powołania zarządcy sukcesyjnego
 • sporządzaniem protokołów ze złożenia wykazu inwentarza
 • sporządzaniem oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
 • sporządzaniem umów o dział spadku
 • sporządzaniem umów o zrzeczenie się dziedziczenia, umów zrzeczenia się prawa do zachowku
 • sporządzaniem testamentów oraz oświadczeń o wyborze prawa właściwego dla sprawy
 • spadkowej testatora

Sprawami rodzinnymi:

 • spisywaniem umów majątkowych małżeńskich (rozszerzających wspólność ustawową ograniczających wspólność ustawową albo ustanawiających rozdzielność majątkową)
 • dokumentowaniem wyboru prawa właściwego dla stosunków majątkowych małżeńskich
 • spisywaniem umów o podział majątku wspólnego małżonków
 • spisywaniem ugód między małżonkami
 • dokumentowaniem zgód rodziców w zakresie spraw dotyczących małoletnich dzieci
 • dokumentowaniem zgód małżonków dotyczących ich majątku wspólnego

Sporządzaniem umów spółek prawa handlowego, aktów założycielskich spółek prawa handlowego, dokumentowaniem ich zmian

Sprawami majątkowymi osób fizycznych i prawnych, m.in.:

 • umów pożyczek
 • umów najmu
 • umów dzierżawy

Sporządzaniem poświadczeń: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Sporządzaniem oświadczeń o ustanowieniu fundacji, w tym Fundacji Rodzinnej

Sporządzaniem protokołów:

 • zgromadzenia wspólników spółek, walnych zgromadzeń spółdzielni i akcjonariuszy
 • posiedzeń zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prawa handlowego
 • zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • wniosku wieczystoksięgowego w trybie art. 79 pkt 8a ustawy Prawo o notariacie

Przyjmowaniem na przechowanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych

Sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów aktów notarialnych

Sporządzaniem projektów aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów

Składaniem wniosków o wpis w księdze wieczystej